ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Member Login
username  
password   
 

     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

มีผู้ชมขณะนี้
5
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1208492 คน
 
   
       ใบคำร้องทั่วไป
        ใบลาเรียน
   
 
ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
    29 ก.ย. 58 กำหนดการบรรยายวิชา RAM6000 วิชาความรู้คุณธรรม ของ รุ่นที่ 18
       เรียนวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00-21.00 น.
       วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น.
       วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น.
 เรียนห้อง 502 ชั้น 5 อาคารนพมาศ และสอบห้อง 802 ชั้น 8 อาคารท่าชัย เวลา 17.30 น.
    01 ก.ย. 58 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 6 รุ่น17 อ่านต่อ..
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    13 ส.ค. 58 แนทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่น19 อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  อ่านต่อ..
    06 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  อ่านต่อ..
    05 ส.ค. 58 ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  อ่านต่อ..    ดาวน์โหลดใบสมัคร
    05 ส.ค. 58 ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการศึกษาดูงาน
ณ ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษารุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2558  อ่านต่อ..
    04 ส.ค. 58 ตารางสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 16 อ่านต่อ..
    04 ส.ค. 58 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 16 งวดที่ 6  อ่านต่อ..
    15 มิ.ย. 58 ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาและแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา อ่านต่อ..
    11 เม.ษ. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่น18 อ่านต่อ..
    13 มี.ค. 58 ตารางสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 15 อ่านต่อ..
    13 มี.ค. 58 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 15 งวดที่ 6  อ่านต่อ..
    18 ก.พ. 58 ตารางบรรยายวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เทอม 1)
วิชา เสริมพื้นฐานทางการบริหารรัฐกิจ (LAP 6020) ณ อาคารท่าชัย ชั้น8 ห้อง802 อ่านต่อ..
    11 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 5 รุ่น16 อ่านต่อ..
    11 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 รุ่น17 อ่านต่อ..
    30 ก.ค. 57 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 17 อ่านต่อ..
    14 มี.ค. 56 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 16 งวดที่ 2 - 5 อ่านต่อ..
    13 ก.ย. 56 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 15 อ่านต่อ..
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การแก้ผลการเรียน I (ไอ) ของนักศึกษาโครงการฯ ให้นักศึกษาติดต่อ
ดำเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่หลังจากประกาศผลสอบ
ติดต่อ คุณเฉลิมชัย : 02-3100-8000 ต่อ 4663 , 02-310-8566
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
หมายเหตุ : เนื่องจากข่าวประกาศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ เป็นไฟล์ นามสกุล .pdf
ถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก Download Adobe Acrobat เพื่อโหลดมาติดตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com