ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013

Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Member Login
username  
password   
 

     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

มีผู้ชมขณะนี้
2
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1251985 คน
 
   
       ใบคำร้องทั่วไป
        ใบลาเรียน
   
 
ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
    23 มี.ค. 59 ตารางบรรยายวิชาLAP6020 เสริมพื้นฐานทางการบริหารรัฐกิจ รุ่น 20 อ่านต่อ..
    04 มี.ค. 59 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1-7 รุ่น 20 อ่านต่อ..
    02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ..
    18 ก.พ. 59 การงดบรรยายระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อ่านต่อ..  
    11 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลงวันสอบ รุ่นที่ 19 วิชา การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
เดิม วันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2559 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 2559
กำหนดสงรายงายภายในวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2559 ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4
    11 ก.พ. 59 ยกเลิกการเรียน รุ่นที่ 19 วิชา RAM6003 บัณฑิศึกษา กำหนดการใหม่ทางโครงการฯ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
    04 ก.พ. 59 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ..  ดาวน์โหลด ใบสมัคร
04 ก.พ. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ, สอบสัมภาษณ์ และวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 20
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ..  
    04 ก.พ. 59 ขอแจ้งห้องเรียนสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 18 เรียนวิชา(LAP7140)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารท่าชัย
    13 ส.ค. 58 แนทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่น19 อ่านต่อ..
    11 เม.ษ. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่น18 อ่านต่อ..
    30 ก.ค. 57 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 17 อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การแก้ผลการเรียน I (ไอ) ของนักศึกษาโครงการฯ ให้นักศึกษาติดต่อ
ดำเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่หลังจากประกาศผลสอบ
ติดต่อ คุณเฉลิมชัย : 02-3100-8000 ต่อ 4663 , 02-310-8566
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
หมายเหตุ : เนื่องจากข่าวประกาศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ เป็นไฟล์ นามสกุล .pdf
ถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก Download Adobe Acrobat เพื่อโหลดมาติดตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com