ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Member Login
username  
password   
 

     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

มีผู้ชมขณะนี้
3
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1283815 คน
 
   
     ใบคำร้องทั่วไป
      ใบลาเรียน
      แบบเทียบโอนหน่วยกิต
   
   
   
 
ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
     9 พ.ย. 59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ และกฏหมาย รุ่นที่ 18-19 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ..
     8 พ.ย. 59 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ และกฏหมาย รุ่นที่ 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม..   ปฏิทินขยายรับสมัคร  และ  ดาวน์โหลดใบสมัคร
     8 พ.ย. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ, สอบสัมภาษณ์ และวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 21
ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินขยายรับสมัคร 
     21 ก.ย. 59 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 7 รุ่น18 อ่านต่อ..
    18 ก.ย. 59 ตารางสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 18 อ่านต่อ..
    08 ส.ค. 59 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 5-7 รุ่น19 อ่านต่อ..
    17 ก.ค. 59 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-7 รุ่น 20 อ่านต่อ..
   11 พ.ค. 59 เปลี่ยนแปลงการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 รุ่นที่19 อ่านต่อ..
ชำระ ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4
    11 พ.ค. 59 เปลี่ยนแปลงการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 6 รุ่นที่18 อ่านต่อ..
ชำระ ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4
    23 มี.ค. 59 ตารางบรรยายวิชาLAP6020 เสริมพื้นฐานทางการบริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 20 อ่านต่อ..
    04 มี.ค. 59 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1-7 รุ่นที่ 20 อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 แนทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่นที่19 อ่านต่อ..
    11 เม.ษ. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่นที่18 อ่านต่อ..
    30 ก.ค. 57 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 17 อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การแก้ผลการเรียน I (ไอ) ของนักศึกษาโครงการฯ ให้นักศึกษาติดต่อ
ดำเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่หลังจากประกาศผลสอบ
ติดต่อ คุณเฉลิมชัย : 02-3100-8000 ต่อ 4663 , 02-310-8566
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
หมายเหตุ : เนื่องจากข่าวประกาศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ เป็นไฟล์ นามสกุล .pdf
ถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก Download Adobe Acrobat เพื่อโหลดมาติดตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com