ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 
 
     
 
  โบว์ชัวร์แผ่นพับ
   การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  บทความทางรัฐศาสตร์

มีผู้ชมขณะนี้
2
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1629994 คน
 
   
     ใบคำร้องทั่วไป
      ใบลาเรียน
      แบบเทียบโอนหน่วยกิต
   
   
   
 
fanpage PAL.RU.

บทความทางรัฐศาสตร์

ตรวจสอบสถานะการรับบัตรนศ

ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
    ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 27 ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ..
    ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 26 ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ..
    กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารุ่นที่ 27 งวดที่ 2 อ่านต่อ..
    ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 26 ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ..
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 27 อ่านต่อ..
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 27 ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ..
ดาวน์โหลดใบสมัคร
    ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ..
    กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารุ่นที่ 26 งวดที่ 2-7 อ่านต่อ..
    กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารุ่นที่ 25 งวดที่ 5-7 อ่านต่อ..
    ตารางสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 24 อ่านต่อ..
    การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ..
    แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ..
    มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ..
    การขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID2019) อ่านต่อ..
    ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องวันสำเร็จการศึกษา และวันแจ้งจบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย อ่านต่อ..
    แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8566-67 ,02-310-8000  ต่อ 4662
Email : palprogram0402@gmail.com