ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Member Login
username  
password   
 

     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

มีผู้ชมขณะนี้
4
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1129751 คน
 
   
       ใบคำร้องทั่วไป
        ใบลาเรียน
   
 
ตรวจสอบผลการเรียน

Untitled Document


รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ.. // ปฏิทินการรับสมัคร // ใบสมัคร

 
    19 พ.ย. 57 รายชื่อนักศึกษารุ่นที่ 16 ที่ต้องส่งงานเพิ่มวิชา LAP7110 ภาค 1/2557 อ่านต่อ.. 
    24 ต.ค. 57 รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษปริญญาโท
      โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่18
       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ.. // ปฏิทินการรับสมัคร // ใบสมัคร
    22 ส.ค. 57 ตารางบรรยายวิชาบัณฑิตศึกษา RAM6003 สำหรับน.ศ.รุ่นที่ 15
       วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30น.
       วันอาทิตย์ 23 พ.ย. 2557 เวลา 8.30-16.30 น.
       ณห้อง302 อาคารสุโขทัย
    30 ก.ค. 57 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 17 อ่านต่อ..
    9 มิ.ย. 57 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นค้วอิสระ LAP7096   อ่านต่อ..
    9 มิ.ย. 57 รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่17

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557  อ่านต่อ..
    24 มิ.ย. 57 ตารางสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 14   อ่านต่อ..
    24 มิ.ย. 57 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 15 งวดที่ 5  อ่านต่อ..
    24 มิ.ย. 57การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 14 งวดที่ 6 อ่านต่อ..
    5 มิ.ย. 57 เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ สอบสัมภาษณ์
และวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 17 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557   อ่านต่อ..
    14 มี.ค. 56 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 16 งวดที่ 2 - 5 อ่านต่อ..
     13 ก.ย. 56 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 15 อ่านต่อ..
     22 ก.พ. 56 ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย
         จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2
ดาว์นโหลดใบสมัคร..
         จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1
ดาว์นโหลดใบสมัคร..
         จังหวัดตรัง รุ่นที่ 1
ดาว์นโหลดใบสมัคร..
     06 ธ.ค. 55 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 14 อ่านต่อ..
     การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
         แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
     ประกาศ เรื่อง การแก้ผลการเรียน I (ไอ) ของนักศึกษาโครงการฯ ให้นักศึกษาติดต่อ
ดำเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่หลังจากประกาศผลสอบ
ติดต่อ คุณเฉลิมชัย : 02-3100-8000 ต่อ 4663 , 02-310-8566
    22 ส.ค. 57 เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
     เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
     ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
     ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักศูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
หมายเหตุ : เนื่องจากข่าวประกาศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ เป็นไฟล์ นามสกุล .pdf
ถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก Download Adobe Acrobat เพื่อโหลดมาติดตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com