ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 
 
     
 
  โบว์ชัวร์แผ่นพับ
   การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  บทความทางรัฐศาสตร์

มีผู้ชมขณะนี้
3
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1640778 คน
 
   
     ใบคำร้องทั่วไป
      ใบลาเรียน
      แบบเทียบโอนหน่วยกิต
   
   
   
 
fanpage PAL.RU.

บทความทางรัฐศาสตร์

ตรวจสอบสถานะการรับบัตรนศ

ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
    ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 27 ภาค 1 ปีการศึกษา 2567 อ่านต่อ..
    ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 26 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ..
 
    การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ..
    แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ..
    มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ..
    การขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID2019) อ่านต่อ..
    ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องวันสำเร็จการศึกษา และวันแจ้งจบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย อ่านต่อ..
    แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8566-67 ,02-310-8000  ต่อ 4662
Email : palprogram0402@gmail.com