ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013

Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Member Login
username  
password   
 

     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

มีผู้ชมขณะนี้
3
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1237201 คน
 
   
       ใบคำร้องทั่วไป
        ใบลาเรียน
   
 
ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
    04 ก.พ. 59 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ใบสมัคร
    04 ก.พ. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ, สอบสัมภาษณ์ และวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558

  จากเดิม พฤ. 4 ก.พ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    ส. 13 ก.พ. 2559 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 405 อาคารท่าชัย ชั้น 4
    พฤ. 18 ก.พ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    อา. 28 ก.พ. 2559 ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
   
  เปลี่ยนแปลงเป็น พฤ. 25 ก.พ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    อา. 28 ก.พ. 2559 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 405 อาคารท่าชัย ชั้น 4
    พ. 2 มี.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    ส. 5 มี.ค. 2559 ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
       
    04 ก.พ. 59 ขอแจ้งห้องเรียนสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 18 เรียนวิชา(LAP7140)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารท่าชัย
    13 ส.ค. 58 แนทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่น19 อ่านต่อ..
    11 เม.ษ. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่น18 อ่านต่อ..
    30 ก.ค. 57 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 17 อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การแก้ผลการเรียน I (ไอ) ของนักศึกษาโครงการฯ ให้นักศึกษาติดต่อ
ดำเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่หลังจากประกาศผลสอบ
ติดต่อ คุณเฉลิมชัย : 02-3100-8000 ต่อ 4663 , 02-310-8566
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
หมายเหตุ : เนื่องจากข่าวประกาศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ เป็นไฟล์ นามสกุล .pdf
ถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก Download Adobe Acrobat เพื่อโหลดมาติดตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com