ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
คลิกอ่านรายละเอียด..

Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 
 
     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  บทความทางรัฐศาสตร์

มีผู้ชมขณะนี้
5
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1372876 คน
 
   
     ใบคำร้องทั่วไป
      ใบลาเรียน
      แบบเทียบโอนหน่วยกิต
   
   
   
 
ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
   
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 22  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ.. // ดาวน์โหลดใบสมัคร..
    23 ม.ค.61 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษางวดที่ 3-6 รุ่นที่ 21 อ่านต่อ..
    06 ธ.ค.60 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 7 รุ่น 20 อ่านต่อ..
    09 ต.ค.60 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2 รุ่นที่ 21 วันที่ 28 ต.ค.2560 อ่านต่อ..
    25 ก.ค.60 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รุ่นที่ 21 อ่านต่อ..
    06 ก.ค.60 เปลี่ยนแปลงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 6 รุ่น 20 อ่านต่อ..
    15 มิ.ย. 60 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 7 รุ่นที่ 19 อ่านต่อ..
    17 พ.ค.60 เปลี่ยนแปลงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 5 รุ่น 20 อ่านต่อ..
    08 ส.ค. 59 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 5-7 รุ่น19 อ่านต่อ..
    17 ก.ค. 59 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-7 รุ่น 20 อ่านต่อ..
   11 พ.ค. 59 เปลี่ยนแปลงการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 รุ่นที่19 อ่านต่อ..
ชำระ ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4
    23 มี.ค. 59 ตารางบรรยายวิชาLAP6020 เสริมพื้นฐานทางการบริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 20 อ่านต่อ..
    04 มี.ค. 59 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1-7 รุ่นที่ 20 อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่นที่19 อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การแก้ผลการเรียน I (ไอ) ของนักศึกษาโครงการฯ ให้นักศึกษาติดต่อ
ดำเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่หลังจากประกาศผลสอบ
ติดต่อ คุณเฉลิมชัย : 02-3100-8000 ต่อ 4663 , 02-310-8566
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com