ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 
 
     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  บทความทางรัฐศาสตร์

มีผู้ชมขณะนี้
2
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1440834 คน
 
   
     ใบคำร้องทั่วไป
      ใบลาเรียน
      แบบเทียบโอนหน่วยกิต
   
   
   
 
ตรวจสอบสถานะการรับบัตรนศ

ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 24
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ..
ดาวน์โหลดใบสมัคร
    31 พ.ค.62 เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2
รุ่นที่ 23 อ่านต่อ..
    27 พ.ค.62 ตารางบรรยาย LAP6000 ภาษาอักฤษยสำหรับการบริหารรัฐกิจ
และ LAP7100 วิชาการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธาราณะ รุ่นที่ 23 อ่านต่อ..
    22 เม.ย.62 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-6 รุ่นที่ 23 อ่านต่อ..
    22 เม.ย.62 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-6 รุ่นที่ 22 อ่านต่อ..
    ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องวันสำเร็จการศึกษา และวันแจ้งจบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย อ่านต่อ..
    28 ม.ค.62 ตารางประมวลความรู้ รุ่นที่ 21 อ่านต่อ..
    28 ม.ค.62 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รุ่นที่ 21 อ่านต่อ..
    2 พ.ย. 61 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รุ่นที่ 22 งวดที่ 2 อ่านต่อ..
    23 ม.ค.61 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษางวดที่ 3-6 รุ่นที่ 21 อ่านต่อ..
    09 ต.ค.60 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2 รุ่นที่ 21
วันที่ 28 ต.ค.2560 อ่านต่อ..
    25 ก.ค.60 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รุ่นที่ 21 อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com