ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 
 
     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  บทความทางรัฐศาสตร์

มีผู้ชมขณะนี้
3
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1458101 คน
 
   
     ใบคำร้องทั่วไป
      ใบลาเรียน
      แบบเทียบโอนหน่วยกิต
   
   
   
 
ตรวจสอบสถานะการรับบัตรนศ

ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
#
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดทำการชั่วคราว
บัดนี้-30 เมษายน 2563
รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ฉบับที่2)..
อ่านต่อ..
    19 ก.พ. 63 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 รุ่นที่ 24
อ่านต่อ..
    18 ก.พ.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 24
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ..
    11 ก.พ.63 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย รุ่นที่ 24
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ..
    31 พ.ค.62 เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2
รุ่นที่ 23 อ่านต่อ..
    22 เม.ย.62 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-6 รุ่นที่ 23 อ่านต่อ..
    22 เม.ย.62 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-6 รุ่นที่ 22 อ่านต่อ..
    ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องวันสำเร็จการศึกษา และวันแจ้งจบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com