ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Member Login
username  
password   
 

     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

มีผู้ชมขณะนี้
3
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1163628 คน
 
   
       ใบคำร้องทั่วไป
        ใบลาเรียน
   
 
ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
    13 มี.ค. 58 ตารางสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 15 อ่านต่อ..
    13 มี.ค. 58 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 15 งวดที่ 6  อ่านต่อ..
    18 ก.พ. 58 ตารางบรรยายวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เทอม 1)
วิชา เสริมพื้นฐานทางการบริหารรัฐกิจ (LAP 6020) ณ อาคารท่าชัย ชั้น8 ห้อง802 อ่านต่อ..
    28 ม.ค. 58 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 18 อ่านต่อ..
    21 ม.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 18
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ..
    20 ม.ค. 58  กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 40 
ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2558 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ru.ac.th/th/index.php/blog1/blog1view/25 
    11 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 5 รุ่น16 อ่านต่อ..
    11 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 รุ่น17 อ่านต่อ..
   1 ธ.ค. 57 แจ้งนักศึกษารุ่นที่ 17 รหัสประจำตัว 5714890001 – 5714890061
ให้ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ด้วยตนเอง  ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ตั้งอยู่ที่อาคาร สวป. ชั้น 1  ได้ในวันเวลา ดังนี้
       วันจันทร์ – วันศุกร์           เวลา  08.30 – 16.00  น.
       วันเสาร์ – วันอาทิตย์        เวลา  10.00 – 15.30  น.
       (หยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดครึ่งปีของธนาคาร)
เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรนักศึกษา ดังนี้
       1. ใบเสร็จชำระเงินลงทะเบียนเรียน
       2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
    30 ก.ค. 57 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 17 อ่านต่อ..
    14 มี.ค. 56 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 16 งวดที่ 2 - 5 อ่านต่อ..
    13 ก.ย. 56 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 15 อ่านต่อ..
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การแก้ผลการเรียน I (ไอ) ของนักศึกษาโครงการฯ ให้นักศึกษาติดต่อ
ดำเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่หลังจากประกาศผลสอบ
ติดต่อ คุณเฉลิมชัย : 02-3100-8000 ต่อ 4663 , 02-310-8566
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
หมายเหตุ : เนื่องจากข่าวประกาศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ เป็นไฟล์ นามสกุล .pdf
ถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก Download Adobe Acrobat เพื่อโหลดมาติดตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com