ปริญญาโท ม.ราม บริหารรัฐกิจและกฏหมาย M.Pol.Sc 2013
Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc   .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย   

" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "   

   
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Member Login
username  
password   
 

     
 
  การเรียนการสอน
  วัตถุประสงค์
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   แผนการศึกษา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ข้อควรปฏิบัติ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

มีผู้ชมขณะนี้
2
คน
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
                 1268492 คน
 
   
     ใบคำร้องทั่วไป
      ใบลาเรียน
      แบบเทียบโอนหน่วยกิต
   
   
   
 
ตรวจสอบผลการเรียนUntitled Document


 
    08 ส.ค. 59 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 5-7 รุ่น19 อ่านต่อ..
    21 ก.ค. 59 แจ้งเปลี่ยนวันสอบวิชาสัมมนานโยบายและกฎหมายการพัฒนาประเทศ
LP7200 รุ่นที่ 18
เดิมสอบวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
เปลี่ยนแปลงเป็นวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
    21 ก.ค. 59 ตารางบรรยายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย
LAP7220 รุ่นที่ 18 อ่านต่อ..
    17 ก.ค. 59 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-7 รุ่น 20 อ่านต่อ..
   30 มิ.ย. 59 กำหนดวันเรียนวิชา RAM6000 ความรู้คุณธรรม สำหรับนศ.รุ่นที่ 20
บรรยาย ณ อาคารนพมาศ ชั้น 5 ห้อง 502
     วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 17.00 -21.00 น.
    วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 8.30-16.30 น.
     วันอาทิตย์ 10 ก.ค. 2559 เวลา 8.30-16.30 น. และสอบเวลา 17.00น.
ณ อาคารท่าชัย ชั้น 8
   11 พ.ค. 59 แจ้งนักศึกษาให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษา รุ่นที่ 20
รหัสประจำตัว 5614892001 - 5814842040 ได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขารามคำแหง อ่านต่อ..
   11 พ.ค. 59 เปลี่ยนแปลงการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 รุ่นที่19 อ่านต่อ..
ชำระ ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4
    11 พ.ค. 59 เปลี่ยนแปลงการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 6 รุ่นที่18 อ่านต่อ..
ชำระ ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4
    23 มี.ค. 59 ตารางบรรยายวิชาLAP6020 เสริมพื้นฐานทางการบริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 20 อ่านต่อ..
    04 มี.ค. 59 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1-7 รุ่นที่ 20 อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 แนทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ อ่านต่อ..
    13 ส.ค. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่นที่19 อ่านต่อ..
    11 เม.ษ. 58 การชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1-7 รุ่นที่18 อ่านต่อ..
    30 ก.ค. 57 การชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 17 อ่านต่อ..
 
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา  อ่านต่อ...
    การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุจริต (บัณฑิตวิทยาลัย) อ่านต่อ..
     แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่าน
(ผลสอบการเรียน S)
อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การแก้ผลการเรียน I (ไอ) ของนักศึกษาโครงการฯ ให้นักศึกษาติดต่อ
ดำเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่หลังจากประกาศผลสอบ
ติดต่อ คุณเฉลิมชัย : 02-3100-8000 ต่อ 4663 , 02-310-8566
    เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ .)  อ่านต่อ...
    เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. อ่านต่อ..
    ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน อ่านต่อ..
    ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย อ่านต่อ..
 
หมายเหตุ : เนื่องจากข่าวประกาศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ เป็นไฟล์ นามสกุล .pdf
ถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก Download Adobe Acrobat เพื่อโหลดมาติดตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
     ©2013@ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์     อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เบอร์โทร : 02-310-8000   ต่อ 4662 , 4660
Email : palprogram0402@gmail.com